Regulamin

Regulamin

Regulamin przyznawania i korzystania
z Karty Mieszkańca Kocham Wałbrzych

§ 1
Podstawowe pojęcia

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 1. Karta Mieszkańca lub „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych” – Karta stanowiąca nośnik danych w formie plastikowej karty fizycznej lub karty wirtualnej w aplikacji mobilnej uprawniającej do korzystania z ulg, zniżek i preferencji oferowanych przez Gminę Wałbrzych i Partnerów Programu Karta Mieszkańca użytkownikom karty. 
 2. Karta fizyczna - Karta Mieszkańca, której nośnikiem jest zbliżeniowa elektroniczna karta plastikowa z chipem, posiadająca zaprogramowany indywidualny numer nadany przez producenta układu pamięciowego i która została spersonalizowana poprzez naniesienie na jej awersie imienia, nazwiska, numeru karty oraz wzór graficzny określony w zarządzeniu upoważniająca do korzystania z ulg, zniżek i preferencji przysługujących w ramach Programu  „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych”
 3. Aplikacja „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych” lub aplikacja – aplikacja mobilna, czyli oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, funkcjonująca na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android, dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej App Store i Sklep Play. Aplikacja jest powiązana z Systemem i kontem użytkownika Systemu. 
 4. Karta wirtualna – Karta Mieszkańca dostępna przez Aplikację „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych”, posiadająca indywidualny numer nadany uczestnikowi Programu przez Organizatora Programu, upoważniająca do skorzystania z ulg, zniżek i preferencji przysługujących w ramach Programu. 
 5. Organizator Programu – Gmina Wałbrzych
 6. Program - Program „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych” wprowadzony uchwałą nr LXXIII/737/23  Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wałbrzych Programu „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych”. 
 7. Gmina – Gmina Wałbrzych
 8. Użytkownik Karty lub uczestnik Programu – osoba, której przyznano uprawnienia wynikające z Programu oraz wydano Kartę fizyczną lub przyznano dostęp do karty wirtualnej, potwierdzając uprawnienia wynikające z Programu. 
 9. System „Karty Mieszkańca Kocham Wałbrzych” lub System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 10. Użytkownik Systemu – osoba, która uzyskała dostęp do Systemu „Karty Mieszkańca Kocham Wałbrzych”. Użytkownikiem systemu może być w szczególności Użytkownik karty. 
 11. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o udział w programie i wydanie „Karty Mieszkańca Kocham Wałbrzych”.
 12. Rodzic – rodzice dziecka oraz rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka opiekun prawny, kurator dla osoby niepełnosprawnej lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. 
 13. Dziecko – dziecko, w tym dziecko, nad którym osoba sprawuje pieczę zastępczą lub opiekę prawną. 
 14. Partner - podmiot biorący udział w Programie, oferujący ulgi, zniżki i preferencje dla Użytkownika Karty i realizujący uprawnienia wynikające z Karty Mieszkańca w porozumieniu z Gminą. 
 15. Portal karty – strona internetowa www.karta.walbrzych.eu będąca częścią Systemu „Karty Mieszkańca Kocham Wałbrzych” umożliwiająca założenie indywidualnego konta Użytkownika Systemu, składanie wniosków o przystąpienie do Programu i dostęp do Karty wirtualnej oraz wydanie Karty fizycznej; portal przekazuje informacje o aktualnościach, wydarzeniach, ulgach, zniżkach i preferencjach oferowanych uczestnikom Programu przez Partnerów. 
 16. Zeznanie roczne PIT - zeznanie potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego na rzecz Gminy Wałbrzych zawierające rozliczenie roczne za rok ubiegły, które na pierwszej stronie zawierają informacje o adresie podatnika, złożone na jednym z następujących formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem, adres miejsca zamieszkania w gminie Wałbrzych musi być wpisany w rubryce „Podatnik”. 

§ 2
Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca Kocham Wałbrzych, o której mowa w uchwale nr LXXIII/737/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2023  roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wałbrzych Programu „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych”.
 2. Uprawnienia wynikające z Programu mogą być przypisane do Wirtualnej karty w aplikacji mobilnej. 
 3. W ramach Programu ulgi, zniżki i preferencje otrzymują osoby, których miejscem zamieszkania jest gmina Wałbrzych i spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w § 3 Uchwały nr LXXIII/737/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2023 roku.
 4. Karta Mieszkańca potwierdza uprawnienia Posiadacza Karty do korzystania z ulg, zniżek i preferencji aktualnie oferowanych przez Partnerów. 
 5. Karta fizyczna lub Karta wirtualna nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani nie umożliwia żadnej innej formy płatności. 
 6. Program ma na celu:
  1. promocję Gminy Wałbrzych jako miejsca atrakcyjnego do stałego zamieszkania;
  2. umacnianie  poczucia tożsamości lokalnej;
  3. poprawę warunków i jakości życia Mieszkańców;
  4. budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej;
  5. promocję i wsparcie lokalnych przedsiębiorstw;
  6. zachęcenie mieszkańców do płacenia podatków na rzecz Gminy Wałbrzych.

 § 3
Potwierdzenie uprawnień oraz sposób wydawania Karty Mieszkańca.

 1. Uprawnienia do korzystania z systemu ulg, zniżek i preferencji w ramach realizacji Programu potwierdza Organizator Programu. 
 2. Wydanie Karty fizycznej lub aktywacja Karty wirtualnej przez Organizatora Programu oznacza potwierdzenie posiadania uprawnień Posiadacza Karty. 
 3. Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą Mieszkańca posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały naniesione na karcie. 
 4. Potwierdzenie uprawnień i wydanie Karty Mieszkańca następuje na podstawie wniosku, podpisanego przez uprawnioną pełnoletnią osobę lub rodzica. 
 5. Wprowadza się wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca można złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu.
 7. Składanie wniosków o wydanie Karty Mieszkańca drogą elektroniczną następuje poprzez Portal www.karta.walbrzych.eu przez wypełnienie formularza wnioskowego oraz załączenie plików:
  1. Zdjęcie Mieszkańca lub dziecka Mieszkańca w formacie plików: JPG, PNG o rozmiarze co najmniej 250 x 350 pikseli, w rozdzielczości 300 dpi.
  2. Wnioskodawcy zamieszkujący na terenie gminy Wałbrzych, rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarujący w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok poprzedni, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Wałbrzych są zobowiązani przy składaniu wniosku okazać jeden z poniższych dokumentów: 
   1. kserokopię pierwszej strony zeznania rocznego PIT z prezentatą Urzędu Skarbowego; 
   2. jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO; 
   3. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania zawierające adres zamieszkania podatnika w gminie Wałbrzych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) we wszystkich innych przypadkach niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy. 
  3. W przypadku braku obowiązku rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym wymaga się okazania innego dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczeń na terenie miasta Wałbrzycha, wydanego np. przez Urząd Pracy, ZUS, MOPS.
 8. Organizator może zażądać przy składaniu wniosku dotyczącego Kart Mieszkańca okazanie następujących dokumentów: 
  1. potwierdzającego stopień pokrewieństwa, w sytuacji gdy nazwisko dziecka i rodzica się różnią; 
  2. zaświadczenie o nadaniu nr NIP w przypadku obcokrajowców nie posiadających nr PESEL; 
  3. dowodu uiszczenia opłaty, jeśli jest wymagana. 
 9. Składanie wniosku o wydanie karty mieszkańca w formie pisemnej następuje poprzez złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Do wniosku należy załączyć załączniki wymienione w ust. 7.
 10. W imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
 11. Urząd Miejski w Wałbrzychu dokonuje formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wnioskodawca zostanie poproszony do uzupełnienia wniosku e – mailowo, telefonicznie, SMS-em lub listownie. 
 12. Karta Mieszkańca po rozpatrzeniu wniosku w formie Karty fizycznej wydawana jest w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.
 13. Karta Mieszkańca jest wydawana na okres 12 miesięcy. Nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności Karty Mieszkańca, Użytkownik Karty może przedłużyć jej ważność o kolejne 12 miesięcy przedstawiając aktualne dokumenty
 14. Wydanie Karty Mieszkańca osobie pełnoletniej, uczącej się i nie osiągającej dochodów do ukończenia 25 roku życia wymaga okazania dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki – legitymacji szkolnej, studenckiej lub stosownego zaświadczenia. 
 15. Pierwsza Karta fizyczna wydawana jest bezpłatnie. 
 16. W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty fizycznej, jej duplikat wydawany jest na wniosek. Wydanie duplikatu nie wpływa na zmianę okresu ważności Karty fizycznej. Wydanie duplikatu Karty w tym przypadku jest płatne.
 17. Zmiana imienia lub nazwiska Użytkownika wydrukowanego na Karcie Mieszkańca lub usterka warstwy elektronicznej karty zbliżeniowej bez widocznych uszkodzeń mechanicznych wymaga wydania duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty w tym przypadku jest bezpłatne. 
 18. Urząd Miejski w Wałbrzychu zastrzega prawo do zeskanowania wniosku i załączników do złożonego wniosku o wydanie Karty i przetwarzania ich w Systemie. 
 19. Wzór Karty Mieszkańca stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4
Zasady użytkowania Karty Mieszkańca.

 1. Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek i preferencji objętych Programem. 
 2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zniżek i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej i aplikacji mobilnej.
 3. Ulgi, zniżki i preferencje z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi ulgami i zniżkami, chyba że Partner ustalił inne zasady udzielania ulg i zniżek. 
 4. Wszystkie ulgi, zniżki i preferencje wynikające z Programu mają charakter czasowy. 
 5. Na żądanie Partnerów oferujących ulgi, zniżki i preferencje Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania lub podania tymczasowego numeru identyfikacyjnego wygenerowanego przez aplikację mobilną. Nieokazanie Karty Mieszkańca lub nie podanie numeru identyfikacyjnego może być powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty Mieszkańca. 
 6. Użytkownik Karty zobowiązany jest do: 
  1. ochrony Karty Mieszkańca przed utratą lub zniszczeniem; 
  2. niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu o utracie uprawnień do korzystania z Karty Mieszkańca wraz z jej jednoczesnym zwrotem. 
 7. Karta Mieszkańca jest przypisana wyłącznie do Użytkownika Karty i nie może być udostępniana osobom trzecim. 
 8. Urząd Miejski w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty osobom trzecim. 
 9. W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty Mieszkańca, Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miejski w Wałbrzychu. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu. 

§ 5
Partnerzy programu Karta Mieszkańca

 1. W celu realizacji Programu, Gmina będzie współpracowała z Partnerami, którzy będą oferowali Benefity dla Mieszkańców. 
 2. Podstawą udziału w Programie jest zawarcie porozumienia.
 3. Aplikowanie Partnera do udziału w Programie odbywa się poprzez kontakt z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu lub poprzez Portal.
 4. Karta Mieszkańca jest dokumentem potwierdzającym i uprawniającym jej posiadacza do korzystania z Benefitów, zaoferowanych przez Partnerów, którzy wyrażą chęć współpracy i przystąpią do Programu Karty Mieszkańca.
 5. Zabrania się Partnerowi umieszczania na stronie internetowej i Aplikacji  treści sprzecznych z przepisami prawa oraz organizowania wydarzeń i promocji w ramach Programu, pod rygorem rozwiązania umowy, które w szczególności: 
  1. zawierają elementy i treści pornograficzne;
  2. nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
  3. zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;
  4. naruszają dobre imię Gminy;
  5. promują produkty alkoholowe, w tym piwo lub promują marki producentów alkoholu za pośrednictwem produktów bezalkoholowych, np. piwa bezalkoholowego oraz narkotyki, środki odurzające lub środki o działaniu psychoaktywnym;
  6. naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
  7. propagują postawy naruszające prawa zwierząt, 
  8. zachęcają do używania produktów tytoniowych;
  9. są sprzeczne z Kodeksem Etyki Reklam.
 6. W Aplikacji oraz na Portalu mogą być publikowane banery i linki do innych stron lub serwisów internetowych, w tym w szczególności banery i linki do stron lub serwisów internetowych Partnerów. Korzystając z banerów i linków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik przechodzi na strony lub serwisy zarządzane przez inne od Operatora podmioty, w tym w szczególności przez Partnerów, które to podmioty ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane na tych stronach lub serwisach, jak również za przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących te strony lub serwisy.
 7. Zapoznanie z ogółem produktów i usług Partnerów i Operatora oferowanych w ramach Programu oraz poszczególnymi Profitami, jest możliwe:
  1. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej;
  2. za pośrednictwem Portalu;
  3. w mediach społecznościowych; lista aktualnych adresów stron (profili), o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dostępna jest każdorazowo w Aplikacji mobilnej lub na Portalu;
 8. Lista przysługujących uczestnikom Programu Profitów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Programu oraz w Aplikacji. 
 9. W Portalu i Aplikacji umieszczane są informacje o Programie i Partnerach, aktualnościach, wydarzeniach, promocjach i innych ważnych informacjach o Programie w celu informowania o Benefitach przysługujących Mieszkańcom.

§ 6
Uwagi

 1. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Programu. Do potencjalnych zagrożeń zalicza się:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika, takie jak wirusy, robaki, trojany;
  2. programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  5. włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
  6. kryptoanalizę – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 2. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń Użytkownik powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową. 

§ 7
Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO, Uczestnika Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,  um@um.walbrzych.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 644 47 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane w celu realizacji Programu. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na wdrażaniu działań promujących Miasto, adresowanych do indywidualnego mieszkańca, poprzez przyznawanie mu ulg, zniżek i preferencji, wysyłanie przez Organizatora oraz Realizatora zawiadomień związanych z realizacją Programu w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prowadzenie badań ankietowych, promocji i konkursów, wysyłania przez Organizatora lub Realizatora newslettera oraz ofert promocyjnych partnerów Programu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z Uchwałą nr LXXIII/737/23  Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wałbrzych Programu „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych”.
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnej zgody, która może ostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 6. Dane osobowe Uczestnika po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych zgodnie z zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Jeśli zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Programu.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. 
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem, w tym jego wykonaniem lub wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Wałbrzych.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z zakresu prawa konsumenckich.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawę Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze Umowy, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Udostępnioną treść Regulaminu można utrwalić nieodpłatnie, drukując go lub zapisując plik z Regulaminem na nośniku danych.